Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Autorijschool Peter Kooreman, www.rijschoolkooreman.nl, gevestigd aan de Carneoolstraat 12 te Leiden, ingeschreven bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) onder rijschoolnummer 5551X1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28035863.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool Peter Kooreman, alsmede op alle cursisten die autorijlessen volgen of producten afnemen bij Autorijschool Peter Kooreman.

 

ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN

 

1.1 De cursist krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WMR). De rijinstructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeur certificaat.

 

1.2 Het praktijkexamen wordt door Autorijschool Peter Kooreman aangevraagd nadat u de examenkosten betaald hebt en nadat de rijinstructeur verwacht dat u klaar bent om uw rijbewijs B te behalen.

 

1.3 De cursist legt het praktijkexamen in principe af met de lesauto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het praktijkexamen aflegt in een vervangende lesauto.

 

1.4 De autorijles moet volledig worden benut voor de cursist.

 

1.5 Autorijschool Peter Kooreman heeft voor het geval er iets gebeurt waardoor zij ten opzichte van uw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

 

1.6 Indien de autorijlessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de rijinstructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende rijinstructeur ingezet. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

ARTIKEL 2 DE CURSIST DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN

 

2.1 Om autorijlessen te volgen moet u de leeftijd van 16,5 jaar of ouder zijn. Tevens dient de cursist tijdens de autorijlessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

 

2.2 De cursist zorgt er voor om op tijd op de afgesproken plaats voor de autorijles klaar te staan, anders heeft Autorijschool Peter Kooreman het recht om 100% van de gereserveerde autorijles in rekening te brengen.

 

2.3 De cursist mag een autorijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren verwittigen, anders heeft Autorijschool Peter Kooreman het recht 100% van de autorijles in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

 

2.4 Een te laat afgezegde autorijles wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Onder dringend wordt verstaan:

 • Het overlijden van een naaste familielid;
 • Begrafenis;
 • Spoedopname ziekenhuis.

 

Onder NIET-dringend wordt verstaan:

 • Vakantie;
 • Ziekte;
 • Ziekenhuis opname waarbij u weet dat u opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet te verwittigen.

 

2.5 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan Autorijschool Peter Kooreman.

 

2.6 Indien de cursist iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Autorijschool Peter Kooreman het recht de lesovereenkomst per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

 

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft Autorijschool Peter Kooreman het recht dit te verhalen op de cursist.

 

ARTIKEL 3 VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN VOLGENDE VOORWAARDEN

 

3.1 Betalingen bij de rijinstructeur in de auto zijn alleen contant mogelijk en dienen voldaan te worden na iedere autorijles of middels een gesloten betaalovereenkomst  (factuur met overzicht van gevolgde rijlessen). Betalingen door middel van overschrijving dienen binnen 14 kalenderdagen voldaan te worden.

 

3.2 Het is niet mogelijk om een lespakket in termijnen te betalen.

 

3.3 De lespakketten moeten binnen een redelijk termijn besteed worden.

 • 10 Lessenpakket binnen 5 maanden;
 • 20 Lessenpakket binnen 8 maanden;
 • 30 Lessenpakket binnen 12 maanden.

 

3.4 De lesprijzen zijn onder voorbehoud en kunnen aangepast worden. Bent u het niet eens met de tariefstijging dan kunt u de lesovereenkomst ontbinden.

 

3.5 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaald, dan hanteert Autorijschool Peter Kooreman de volgende procedure:

 • Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt u in eerste instantie een mondelinge en/of schriftelijke herinnering. Wordt de betaling nu ook achterwege gelaten ontvangt u 7 kalenderdagen na de herinnering een factuur van het verschuldigde bedrag;
 • Autorijschool Peter Kooreman heeft het recht het bedrag van het verschuldigde bedrag te verhogen met een minimum bedrag van € 13,50 aan administratiekosten. Bovendien mag Autorijschool Peter Kooreman rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 kalenderdagen verstreken zijn na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

 

3.6 Mocht het voorkomen dat de cursist niet betaald, bent u zich er dan van bewust, dat Autorijschool Peter Kooreman een incassobureau inschakelt. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen dan voor rekening van de cursist komen.

 

3.7 Als u een lespakket hebt afgesloten en behaalt uw rijbewijs B terwijl het lespakket nog niet volledig benut is, dan hebt u recht op 100% restitutie van het resterende bedrag.

 

ARTIKEL 4 RIJ (HER)EXAMEN

 

4.1 Als de cursist niet of te laat op het praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

 

4.2 Mocht het praktijkexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen.

 

4.3 Autorijschool Peter Kooreman is niet verantwoordelijk voor annuleringen van examens door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

 

4.4 Alle examenaanvragen door Autorijschool Peter Kooreman worden aangevraagd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en is ingeschreven bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) onder rijschoolnummer 5551X1.

 

4.5 Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd examen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is niet mogelijk.

 

4.6 Indien wegens vakantie van de opdrachtgever het reeds gereserveerde praktijkexamen niet door kan gaan en de opdrachtgever heeft deze vakantie niet aan de aanvrager van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) doorgegeven, volgt volledige doorbelasting van de gemaakte kosten aan de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 5 BEËINDIGING VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMST

 

5.1 Autorijschool Peter Kooreman heeft het recht om alle vormen van overeenkomst te doen ontbinden indien:

 

 • Autorijschool Peter Kooreman sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft verstrekt aan Autorijschool Peter Kooreman (zie artikel 2.5);

 

 • Autorijschool Peter Kooreman sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de autorijlessen;

 

 • Indien Autorijschool Peter Kooreman haar verplichtingen niet nakomt, kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Autorijschool Peter Kooreman zal het te verrekenen tegoed binnen 14 kalenderdagen aan de cursist terugbetalen;

 

 • De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische redenen waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De cursist dient een geldige doktersverklaring te kunnen overleggen;

 

 • Autorijschool Peter Kooreman is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van de autorijlessen negatief beïnvloedt.

 

ARTIKEL 6 AANVULLENDE AFSPRAKEN

 

6.1 Autorijschool Peter Kooreman kan indien noodzakelijk, aanvullende afspraken met de cursist maken. Deze aanvullende afspraken zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

 

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

 

ARTIKEL 7 LESPAKKETTEN

 

7.1 Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het lespakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de cursist nog geen gebruik maken van het praktijkexamen. De cursist dient dan eerst extra autorijlessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het praktijkexamen. Dit te allen tijde in overleg met Autorijschool Peter Kooreman.

 

7.2 Elke lesovereenkomst afgesloten, mondeling dan wel schriftelijk, tussen Autorijschool Peter Kooreman en opdrachtgever wordt als bindend beschouwd.

 

7.3 Annulering van een reeds voldane lespakket is kosteloos binnen 14 kalenderdagen. Daarvoor geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Binnen die termijn kunt u Autorijschool Peter Kooreman laten weten dat u van het voldane lespakket afziet. Na 14 kalenderdagen zal er 60% van het voldane bedrag terug betaald worden aan de lespakket afnemer.

 

7.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 3 te verrichten, wordt te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, een rente van 5% per maand in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 8 VRIJWARING

 

8.1 Als de cursist tijdens de autorijles of het praktijkexamen een proces-verbaal krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden en/of goederen, dan gelden de volgende regels:

 

 • Autorijschool Peter Kooreman kan de cursist doorgaans niet aansprakelijk stellen voor processen-verbaal en schade veroorzaakt aan derden en/of goederen. Autorijschool Peter Kooreman draagt zelf het risico;

 

 • Als de cursist zich in de lesauto zodanig opzettelijk misdraagt dat er, desondanks het ingrijpen van de rijinstructeur, een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel degelijk volledig aansprakelijk worden gesteld;

 

 • Het is ten strengste verboden om tijdens de autorijles onder invloed van alcohol, drugs en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de cursist onder invloed was ten tijde van de aanrijding, dan kan de cursist volledig aansprakelijk worden gesteld. Tevens zal Autorijschool Peter Kooreman de lesovereenkomst per direct beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden;

 

 • Het is tevens niet toegestaan om medicijnen in te nemen waardoor tijdens de autorijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk vermeld op de verpakking van dergelijke medicatie. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding volledig aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met Autorijschool Peter Kooreman als u dergelijke medicatie gebruikt.

 

8.2 Autorijschool Peter Kooreman zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist onder invloed op de (brom)fiets heeft gereden en voor dit feit door de rechter is veroordeeld. De cursist mag in dit geval ook geen lesauto besturen. Als de cursist eerder genoemde feit niet naar waarheid heeft verklaard en toch deel neemt aan de autorijlessen, dan kan de cursist volledig aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals, processen-verbaal en/of schade veroorzaakt aan derden en/of goederen. Tevens zal Autorijschool Peter Kooreman de lesovereenkomst per direct stop zetten als de cursist niet naar waarheid heeft verklaard over de rijbevoegdheid, zonder enige restitutie van lesgelden.

 

ARTIKEL 9 KLACHTEN REGELING

 

9.1 De cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een beroep doen op bemiddeling door Autorijschool Peter Kooreman.

 

9.2 Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan Autorijschool Peter Kooreman kenbaar worden gemaakt of schriftelijk worden gedaan binnen 7 kalenderdagen nadat het geschil is ontstaan.

 

9.3 Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt de rijopleiding ontbonden en zal een 50/50 regeling getroffen worden. Dit houdt in dat 50% van de rijlessen terugbetaald wordt en dat de praktijkexamens terug betaald worden.

 

ARTIKEL 10 ALGEMENE VOORWAARDEN

 

10.1 Op de algemene voorwaarden van Autorijschool Peter Kooreman is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

10.3 Indien van een punt uit deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt afgeweken blijven de overgebleven punten onverminderd van kracht.

 

10.4 Het boeken of afnemen van autorijlessen of andere diensten bij Autorijschool Peter Kooreman betekent automatisch dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

© 2024 Rijschool Kooreman
Algemene voorwaarden / Privacyverklaring